Polityka Prywatności

 

Jakie pobieramy informacje o użytkowniku?

 1. Dane zbierane podczas rejestracji
  Aby w pełni korzystać z naszego systemu należy zarejestrować się. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu
  Zanim będziemy mogli dokonać transakcji wynajmu usługi w naszym serwisie zapytamy Cię o Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności oraz numer CW.
 3. Dane zbierane automatycznie
  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie są pobierane dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc.
 4. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
 5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Twoje dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się w naszym systemie. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 6. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie gotówki oraz uruchomienia zamówionej usługi.
  Twoje dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 8. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 9. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
  Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane podczas logowania się do systemu i Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 10. Podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 11. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu usługi, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy posiadać ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
 2. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego newslettera. Podczas rejestracji zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać newsletter.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 1. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 2. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Firma zbierająca dane:

Digital Media Technology Sp. z o.o.
ul. Ludwika Solskiego 1
31-215 Kraków

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności,
prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na witrynie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.
1. Definicje

Operator – spółka pod firmą Digital Media Technology sp.z o.o. , z siedzibą w Jaśle, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000194182, NIP 685-213-96-25

Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

Konsument – Klient, który zawiera umowę z Operatorem w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

Usługa – Usługa świadczona: – bezpośrednio przez Operatora, – przez inny podmiot, na podstawie zgody lub pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Operatora, – przez inny podmiot, za pośrednictwem Operatora na podstawie umowy, z której wynika zgoda lub pełnomocnictwo udzielone w tym celu Operatorowi przez Klienta.

Usługa operatora – wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest Operator (konto poczty elektronicznej, serwer wirtualny).

Usługa dostępowa – wskazana w treści Regulaminu usługa dostępu do sieci Internet, realizowana pod brandem Operatora, a świadczona przez zewnętrznego partnera Operatora.

Regulamin – niniejszy Regulamin sieci Digital Media Technology

Okres próbny – wskazany przez Operatora okres, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.

Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

Limit ruchu – wyznaczony przez Operatora i zawarty w specyfikacji określonej Usługi limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

Opłata (abonamentowa) – uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

Osoba trzecia – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Operatora.

Rejestrator domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org i bezpośrednio lub pośrednio oferujący Usługę rejestracji domeny.

Usługa rejestracji domeny – wskazana w treści Regulaminu usługa zarejestrowania na rzecz Klienta niepowtarzalnej Domeny internetowej, gdzie Klient pozostaje dysponentem Domeny, a podmiotem reprezentującym Klienta wobec Rejestratora domen pozostaje Operator.

Domena – unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.

Aktywacja (usługi) – udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.

Spam – przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

a. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

b. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne – jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

c. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

II. Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.
3. Sposób zawarcia umowy.

a. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Operatora. Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 14 dni od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie Operator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

b. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.

c. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.

d. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy, bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Operatora w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

e. Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu dwóch dni roboczych od aktywacji Usługi faktury pro forma.

f. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.

g. 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

h. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).

4. Ochrona danych osobowych.

a. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora usług,informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

b. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Operatora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

c. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym Regulaminie.

d. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.

5. Dokumenty księgowe. Stałość warunków.

a. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

b. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

c. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że: – nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi, – rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsumentem, a rezygnacja następuje z winy Operatora – wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi.

d. Zmiana typu Usługi Operatora w trakcie trwania okresu abonamentowego: na tańszą – nie niesie za sobą wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia limitu ruchu, na droższą – spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej.

6. Zmiany umowy.

a. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2 lit. c. przez czas trwania okresu abonamentowego. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

b. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.

7. Rozwiązanie umowy.

a. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.

b. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument – wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi Operatora.

c. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Operatora lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.

III. Świadczenie usług.
8. Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora i Usług dostępowych.

a. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

b. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

c. Operator nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). Operator zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.

d. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi, ważność Usługi ulegnie skróceniu do 7 dni i generowana będzie Faktura pro forma na kolejny okres abonamentowy.

e. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu, tracą jednocześnie ważność wszystkie konta e-mail działające w domenie tej Usługi.

f. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.

g. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
– nie jest inicjatorem transmisji,
– nie wybiera odbiorcy danych oraz
– nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

h. Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko. Szczegółowe zasady i sposób świadczenia Usługi dostępowej opisane są na stronie internetowej Operatora.

i. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

9. Usługi rejestracji domen.

a. Na mocy umowy o rejestrację domeny za pośrednictwem strony internetowej Operatora, Klient udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych. Jeżeli dany Rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Klienta, Operator niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych Operatora.

b. Rejestracja domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Klienta Opłaty.

c. Operator stworzy możliwość rezerwacji Domeny (rezerwacji nazwy), tożsamą z Okresem próbnym, bez udostępnienia możliwości korzystania z Domeny w okresie trwania rezerwacji, przy czym możliwość taka jest uwarunkowana udostępnieniem takiej funkcjonalności przez Rejestratora domen.

d. W przypadku gdy:
– nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
– w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
– Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
– nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej, wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,

Operator odmówi świadczenia Usługi reprezentacji Klienta przed Rejestratorem domen.

e. Klient ma pełne prawo dysponowania domeną. Operator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line za podaniem danych autoryzacyjnych.

f. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

g. Operator ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Klientowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.

h. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
– zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Klienta Opłaty za Usługę rejestracji domeny,
– rejestrację Domeny w złej wierze,
– zgłoszenie roszczeń do danej Domeny przez inny podmiot.

i. Usługa rejestracji domen odbywa się w oparciu o regulamin danego Rejestratora domen, dostępny na stronie internetowej Operatora.

j. Czynności związane z zarządzaniem domeną dokonywane są bezpłatnie.

k. Wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed Rejestratorem domen, chyba że strony postanowią inaczej.

l. Zgoda przestaje obowiazywać z chwilą:
– wyrejestrowania domeny,
– wycofania zgody przez Klienta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody
innemu podmiotowi, posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie Operatora lub przekazania jej bezpośrednio Rejestratorowi domen,
– zrzeknięcia się praw i obowiązków wynikających ze zgody przez Operatora.

IV. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje.
10. Odpowiedzialność Operatora.

a. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

b. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora, za które ponosi odpowiedzialność.

c. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Operatora o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.

d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Operatora,
– nieprawidłowego użytkowania Usług,
– podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
– naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
– siły wyższej – kataklizmów (powódź, huragan itp.),
– działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
– posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.

e. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi „Informowanie o nieprzeczytanej poczcie na telefon GSM/pager”, a także zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania tej usługi bez informowania o tym Klientów.

f. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

g. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

11. Postępowanie reklamacyjne.

a. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
– Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
– nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
– przedmiot reklamacji,
– okoliczności uzasadniające reklamację.

b. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Operatora, wskazanym w niniejszym Regulaminie.

c. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

V. Postanowienia końcowe.
12. Postanowienia końcowe.

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.

b. W przypadku prolongaty Usługi zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili prolongaty.

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.