Regulamin Świadczenia Usług

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługodawcą jest firma Digital Media Technology Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 15, 31-524 Kraków, NIP: 6852139625,
REGON: 371167126 prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000194182, właściciel marki dmtec.eu – zwana w dalszym ciągu regulaminu „dmtec”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez dmtec w zakresie usług, których świadczenie jest normowane przez regulaminy szczególne – niniejszy regulamin stosuje się odpowiednio – w zakresie tam nieuregulowanym.
3. O ile z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poniższe określenia w nim użyte mają następujące znaczenie:
a) dmtec – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są w punkcie 1. niniejszego
regulaminu;
b) Klient – podmiot, zlecający dmtec świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie https://sklep.dmtec.eu;
c) Abonent – podmiot, na rzecz którego została aktywowana usługa;
d) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Rejestr domen – podmiot pierwotnie umocowany do rejestrowania oraz zarządzania domenami, z którym dmtec zawarło porozumienie o współpracy lub inną umowę, dotyczącą rejestracji domen internetowych;
f) Rejestrator – dmtec albo inny podmiot, z którym dmtec zawarło umowę o współpracy, obsługujący nazwy domen internetowych w zakresie ich rejestracji i utrzymania w Rejestrze domen;
g) Rejestracja usługi – wypełnienie i akceptacja przez Abonenta, lub Klienta reprezentującego Abonenta, formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści;
h) Rejestracja domeny – umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy;
i) Umowa abonamentowa – umowa o świadczenie usługi w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzalnych okresach rozliczeniowych (abonamentowych);
j) Opłata abonamentowa – uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy i w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta;
k) Okres abonamentowy (okres rozliczeniowy) – to okres jednego roku kalendarzowego lub inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym, wynikający z cennika usług dmtec lub innych regulacji dmtec;
l) Usługa hostingu – polega na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zamieszczoną na stronach serwisu www dmtec. Do korzystania z usługi hostingu niezbędne jest posiadanie podłączonego do Internetu komputera, wyposażonego m.in. w program obsługujący standard FTP, przeglądarkę internetową oraz program pocztowy;
m) Panel Klienta – oprogramowanie, za pośrednictwem którego Klient:
a. zarządza swoimi danymi oraz usługami uruchomionymi dla niego przez dmtec
b. uzyskuje dostęp do historii swoich zamówień, płatności oraz wystawionych faktur
c. zamawia nowe usługi oraz przedłuża istniejące
d. dokonuje płatności online za złożone zamówienia.
Klient dmtec otrzymuje dostęp do własnego Panelu Klienta z chwilą rejestracji na stronie https://portal.dmtec.eu.
n) Usługi webowe – pozostałe usługi świadczone na rzecz Klienta zgodnie z regulaminem  https://dmtec.eu/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-webowych-w-dmtec/
4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
dmtec świadczy następujące usługi:
a) Rejestracja, Transfer i Utrzymanie domen internetowych
b) Hosting,
c) Inne usługi określone w regulaminach szczególnych dostępnych na stronie internetowej www.dmtec.eu
5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.1 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:
– podłączenie do Internetu
– poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
5.2 Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
5.3 Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym.
5.4 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez dmtec urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Usługobiorcę, dmtec. może uniemożliwić dostęp do tych danych. dmtec nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dmtec zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
5.5 Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystania z Usług :
· Konie trojańskie – czyli specjalne programy, ukryte wewnątrz innych programów dzięki czemu istnieje prawdopodobieństwo przedostania się ich do komputera Użytkownika i przejecie nad tym komputerem kontroli. Jego specyfika polega na tym ich może on udawać z pozoru pożyteczne i nieszkodliwe oprogramowanie takie jak wygaszasz ekranu, grę. Użytkownik najczęściej sam nieświadomie uruchamia program otrzymany pocztą elektroniczną. Dlatego należy ostrożnie traktować oprogramowania otrzymane z niepewnych źródeł, nieznanych nadawców lub stron www. Istnieją również odpowiednie oprogramowania umożliwiające ochronę naszych danych przed trojanami przesyłanych przy pomocy poczty elektronicznej.
· Wirusy – to programy dla których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna. Wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresów lub w historii korespondencji. Wirus podaje fałszywego nadawcę dzięki czemu może pozostać w ukryciu przez dłuższy czas. Zarażony komputer jest narażony na destrukcyjne działanie wirusa, który może kasować lub uszkadzać system. Dlatego w celu ochrony naszych danych należy ostrożnie podchodzić do wiadomości otrzymanych od nie znanych nadawców. Wskazane jest również używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów. Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jaki na komputerze Użytkownika (skanery antywirusowe wykrywające wirusy porównując treść wiadomości z aktualną bazą znanych wirusów). W razie podejrzenia infekcji nie dopuszcza do ich dalszego rozpowszechniania neutralizując niebezpieczne załączniki i/lub informując o potencjalnym zagrożeniu Użytkownika.
· Spam – to niezamawiana wiadomość elektroniczna rozsyłana jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej odbiorcami są przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomością od niej. Do spamu zalicza się również wszystkie łańcuszki szczęścia oraz inne o podobnym charakterze wiadomości. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianą korespondencją, specjalny program porównuje miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą adresów znanych spamerów automatycznie następuje blokowanie tych wiadomości. Innym sposobem może być analiza listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie wiadomości. W ten sposób list zostaje sklasyfikowany jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczony a następnie skasowany na życzenie Użytkownika.

II. ZAWARCIE UMOWY
2.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy dmtec pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w ofercie dmtec zawierającej cennik i szczegółowe warunki świadczenia usług , w regulaminach promocyjnych jak również w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług rejestracji oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronach serwisu: https://dmtec.eu
2.1.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług w przypadku usług nieodpłatnych następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.dmtec.eu (tj. złożenia zamówienia) bądź samodzielnej realizacji usługi skutkującej przystąpieniem do korzystania z udostępnianego przez dmtec oprogramowania i aplikacji. Nazwy usług dostępnych nieodpłatnie oraz zakres ich realizacji można znaleźć na stronach portalu www.dmtec.eu, w regulaminach poszczególnych usług, cenniku usług oraz w regulaminach aktualnych promocji.
2.1.2. Zawarcie umowy na warunkach ogólnych tego regulaminu (ewentualnie regulaminu usługi szczególnej) oraz warunkach szczególnych określonych w zamówieniu jest potwierdzone przez dmtec poprzez wysłanie Klientowi e-maila potwierdzającego fakt zawarcia umowy. Wydruk wysłanego/otrzymanego e-maila jest, w razie wątpliwości, potwierdzeniem faktu zawarcia umowy na wskazanych warunkach – wiążącym dla obu stron umowy.
2.1.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług może nastąpić w drodze odrębnych ustaleń między stronami.
2.2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, okres wynikający z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
2.3. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje wymagane przez dmtec dane, zgodnie ze stanem faktycznym, m.in.:
a) nazwisko i imiona,
b) numer PESEL, jeżeli Abonent jest konsumentem,
c) pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
d) adres zamieszkania lub adres siedziby,
e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
f) adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
2.4. Podanie danych określonych w punkcie 2.3. Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Wskazany adres e-mail oraz numer telefonu zostaną uznane za dane administracyjne przypisane do konta. Każda zmiana danych powinna być niezwłocznie zgłoszona do rejestratora na adres info@dmtec.eu, w celu aktualizacji u Centralnego Rejestratora Domen.
2.5. dmtec może zwrócić się do Klienta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści zamówienia (w szczególności wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenia nadania NIP, potwierdzenia zarejestrowania płatnika VAT) lub innych dokumentów koniecznych do rejestracji usługi. Nie doręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy wykonania usługi, a w szczególności rejestracji domeny. W takim wypadku umowa o świadczenie usług rozwiązuje się w dacie upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (warunek rozwiązujący).
2.6. W przypadku podania przez Klienta w zamówieniu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych dmtec ma prawo zwrócić się o uzupełnienie bądź zmianę danych w wyznaczonym terminie pod rygorem rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje rozwiązanie umowy (warunek rozwiązujący).
2.7. Z chwilą składania zamówienia Klient oświadcza, iż:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b) podane w zamówieniu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz – nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
c) zapoznał się z treścią dodatkowych regulacji stosowanych w odniesieniu do wybranych usług oferowanych przez dmtec i dostępnych na stronach serwisu www.dmtec.eu, w tym: regulaminów i szczegółowych warunków świadczenia usług, regulaminów promocji, specyfikacji technicznych, i akceptuje ich zawartość,
d) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które dmtec zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
f) został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych dmtec może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez dmtec bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje,
g) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej zmian w zakresie świadczenia usług przez dmtec oraz informacji handlowej o nowych usługach dmtec;
h) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (sms) dotyczącej zmian w zakresie świadczenia usług przez dmtec oraz informacji handlowej o nowych usługach dmtec.

2.8. Rejestracja usługi lub uiszczenie opłaty dotyczącej dowolnej usługi świadczonej przez dmtec, w tym przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej do dmtec, jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu.

III. POMOC TECHNICZNA
3.1. dmtec zobowiązuje się świadczyć pomoc techniczną swoim Klientom w zakresie określonym na podstawie serwisu Centrum Pomocy dmtec
3.2. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż wykonywanie przez dmtec czynności w zakresie wsparcia technicznego wiąże się z koniecznością dostępu dmtec do Panelu Klienta, Danych na hostingu lub do konta poczty elektronicznej Abonenta. W konsekwencji złożenie przez Abonenta dyspozycji dokonania czynności z zakresu wsparcia technicznego jest jednoznaczne z upoważnieniem dmtec do dostępu do Panelu Klienta/Danych na hostingu/konta poczty elektronicznej. Czynności wymagające dostępu do Panelu Klienta/Danych na hostingu/konta poczty elektronicznej wykonują w imieniu i na rzecz dmtec osoby wskazane przez dmtec (pracownicy, współpracownicy) z zachowaniem zasad wynikających z przepisów prawa. dmtec zobowiązuje się nie analizować treści korespondencji znajdującej się na koncie Abonenta, nie kopiować jej i nie udostępniać osobom trzecim.
3.3. dmtec ma obowiązek świadczyć pomoc techniczną dla Klientów rejestrujących nazwy domen za pośrednictwem dmtec:
a) Rejestrator ma obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z usługą rejestracji domen.
b) W przypadku żądania przez Klienta zmiany delegacji na inne serwery DNS, Rejestrator zmienia delegację domeny po pisemnym zgłoszeniu z kontaktowego adresu e-mail, o ile podane przez Użytkownika dane nie są wadliwe. Zgłoszenie takie powinno zawierać: w przypadku wiadomości e-mail – nazwa domeny i nowe serwery DNS, adres nadawcy musi pokrywać się z adresem Abonenta domeny; jeśli zmiana delegacji domeny wymaga uprzedniego dokonania wpisu do nowych serwerów DNS, Rejestrator poinstruuje Użytkownika, sprawdzi dokonanie wpisów i zmieni delegację domen.

c) Okres propagacji domeny (rozpowszechnienie informacji w zakresie zmiany w konfiguracji domeny) może trwać od kilkunastu minut do 48h i nie jest zależny od rejestratora.

IV. PŁATNOŚCI
4.1. Świadczenie oraz przedłużanie świadczenia usług odbywa się według aktualnego cennika oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie wraz z załącznikami do niego stanowiącymi z nim integralną całość oraz cen indywidualnie ustalanych z klientem w ramach okresowych planów promocyjnych. Ceny usług, określone w cenniku oraz Regulaminie, są cenami netto.
a) Opłata za usługę hostingu ustalana jest według cennika znajdującego się na stronie https://sklep.dmtec.eu, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi.
b) Płatność za usługi abonamentowe rozliczana jest w okresach abonamentowych wyszczególnionych w cenniku usługi.
c) Opłata za rejestrację domeny regulowana jest wg cennika znajdującego się na stronach portalu dmtec.eu. Wnoszone opłaty są niepodzielne i niezwrotne w całości, ani w części w przypadku dokonania rejestracji domeny.
4.2. dmtec zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie https://sklep.dmtec.eu i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
4.3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez dmtec rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez dmtec rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
4.4. Wpłaty można dokonać korzystając z przelewu bankowego lub korzystając z płatności online.
4.5. Datą zapłaty jest zawsze data uznania na rachunku bankowym dmtec pełnej kwoty wynagrodzenia.
4.6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w dmtec koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (dmtec) pokrywa Zleceniodawca.
4.7. Z chwilą składania zamówienia/zawierania umowy w formie pisemnej Wnioskodawca wyraża zgodę na wystawiane i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.
4.8. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi generowana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty na dane Klienta i wysyłana na adres e-mail podany w Panelu Klienta dmtec.
4.9. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce, bądź w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY
5.1. Umowa na usługi dmtec jest zawierana na okres podany w Formularzu zamówienia, wskazany w cenniku usług oraz szczegółowych warunkach zamówionej usługi.
5.2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Abonent ma prawo do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego. W przypadku wystawienia faktury VAT, warunkiem dodatkowym jest podpisanie faktury korygującej przez Abonenta. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest w całości świadczona przez dmtec, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.
5.3. Postanowienia regulaminów świadczenia danej usługi oraz regulaminy promocyjne mogą zawierać szczególne zasady wypowiadania umów przez Klienta.
5.4. dmtec ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku terminowego uiszczenia przez Klienta opłaty Abonamentowej lub w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się w Polityce Poufności dostępnej na stronie dmtec. (kodeks etyczny), o ile przepisy niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.
6.2. Składając formularz zamówienia usługi Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Poufności.
6.3. W odniesieniu do danych osobowych innych niż dane osobowe Klienta, o których mowa w stosownych zapisach tego regulaminu (w szczególności danych, które Klient zamieszcza na dzierżawionej w ramach hostingu, przestrzeni dyskowej) – dmtec nie jest administratorem danych ani podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), o ile nie wynika to z indywidualnych i wyraźnych uzgodnień z Klientem podjętych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
7.1.Prawa i obowiązki Klienta
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. Zabrania się wykorzystywania usługi hostingu do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, w tym ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne, czy do zamieszczania serwisów o zawartości, do której publikujący nie posiada praw autorskich, bądź zgody autora wyrażonej pisemnie lub w postaci licencji.
3. Zabrania się wykorzystywania usługi do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, czyli tzw. spamu.
4. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
5. Klient zobowiązany jest do informowania dmtec o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o samodzielnej zmianie administracyjnego adresu e-mail, który ma wpływ na prawidłową komunikację.
6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
7. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez dmtec usługi. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w poufności haseł dostępu oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym.
9. Klient może dokonywać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Klienta.
a. W każdym przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Klienta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
10. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dmtec, wystąpi brak ciągłości w dostarczaniu usługi, z wyłączeniem usługi Rejestracja domeny, trwający ponad 24 godziny, dmtec zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 30 dni za każde rozpoczęte 24 godzin przerwy ponad okres jednego dnia, liczone od chwili uzyskania przez dmtec informacji o braku ciągłości usługi.
11. W przypadku danych przechowywanych na dzierżawionej przez Klienta przestrzeni dyskowej (w szczególności w ramach usługi hostingu ) Klient zobowiązany jest do regularnego wykonywania kopii bezpieczeństwa tych danych oraz przechowywania tych kopii w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia odtworzenia danych w przypadku ich utraty. Klient ma prawo dochodzenia roszczeń wobec dmtec na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Wszelkie kwestie sporne rozpatrywane będą z zachowaniem zapisu art. 11 punkt 11 Regulaminu.
7.2.Prawa i obowiązki dmtec
1. dmtec zobowiązuje się do świadczenia usługi hostingu w pełnym zakresie z należytą starannością.
2. dmtec gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99% w skali roku.
3. dmtec zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania dostępności usług w ramach serwisu strony www.dmtec.eu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta pocztą e-mail,
b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług w przypadku zaistnienia awarii,
c) wysyłania na podane konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach dmtec związanych ze świadczeniem usług,
d) do ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług, jeśli przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego nie stwierdzi wpływu opłaty za ten okres,
4. dmtec ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu na zasadach określonych w art. 4.1. punkt 5 i 6., jeżeli:
a. Klient złamie postanowienia Regulaminu
b. Klient będzie korzystał z usług niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę
c. Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet
5. W przypadku uzyskania przez dmtec informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, dmtec ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
6. dmtec przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta tytułem zwrotu poniesionych kosztów , w tym w przypadku braku możliwości uruchomienia usługi z przyczyn od dmtec niezależnych. Odszkodowanie takie może zostać potrącone z opłaty wniesionej przez Klienta. Wysokość odszkodowania stanowić będzie równowartość poniesionych przez dmtec kosztów.
7. W przypadku Klientów będących konsumentami opłata za niewykorzystane świadczenia zostanie potrącona z należnością dmtec z tytułu odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, którego wysokość będzie stanowiła równowartość opłaty za niewykorzystane świadczenia. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa dmtec do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dmtec
1. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań dmtec, za które ponosi odpowiedzialność
2. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
a. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
b. siły wyższej – zdarzenie zewnętrzne niezależne od Usługodawcy ( w szczególności: powódź, huragan, pożar, wojna, strajk, spięcie instalacji elektrycznej, wady sprzętowe serwera itp.),
c. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi
d. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie
e. naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta
3. dmtec jako Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Klienta opłaty abonamentowej,
b. sposób, w jaki będą wykorzystywane zarejestrowane przez Klienta domeny, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
c. zarejestrowanie nazwy, która może naruszać prawa osób trzecich,
d. niepowodzenie w rejestracji domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
4. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
5. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
6. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za dane Klienta przechowywane na serwerze (w tym dzierżawionej przestrzeni dyskowej), w szczególności dmtec nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz utratę tych danych.
7. dmtec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Klienta korzyści z jakiegokolwiek tytułu.
8. Wysokość roszczenia Klienta, w przypadku szkody, za którą dmtec będzie ponosić odpowiedzialność, nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana dmtec w formie pisemnej na adres korespondencyjny dmtec lub adres e-mail info@dmtec.eu i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta dmtec
b. rodzaj usługi, której dotyczy
c. zarzuty Klienta
d. okoliczności uzasadniające reklamację
e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia
9.2. Reklamacje składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłaszający dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji, jednakże nie później niż 30 dni od dnia w którym zdarzenie to nastąpiło.
9.3. dmtec obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz dmtec przez podmioty, za które dmtec nie ponosi odpowiedzialności, dmtec przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, termin rozpatrzenia liczony jest w terminie 21 dni od momentu powzięcia wszystkich informacji wyjaśniających. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
9.4. W przypadku odmowy rejestracji nazwy domeny na rzecz Abonenta, Rejestrator poinformuje Klienta o przyczynach ( np. zastrzeżony znak towarowy ) i zaproponuje zmianę zamówienia na alternatywne. W przypadku odmowy, Rejestrator zwróci wpłacone środki finansowe na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych liczonym od podania przez Użytkownika pełnych danych do wykonania przelewu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Do umowy pomiędzy Klientem a dmtec zastosowanie ma prawo polskie i język polski (prawo i język kontraktu).
10.2. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jednoosobowy przedsiębiorca, w tym również wspólnik spółki cywilnej) oświadcza, że umowa z dmtec ma dla niego charakter zawodowy lub jest związana z przedmiotem jego działalności gospodarczej udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10.3. W sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie ani w załącznikach do niego, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
10.4. dmtec zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, wprowadzenia nowego Regulaminu oraz do zmian Regulaminu w każdym czasie. Nowy Regulamin, cennik usług lub zmiany w Regulaminie dotychczasowym wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie dmtec i od tego dnia będą miały zastosowanie do umów zawieranych z dmtec. Wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc.
10.5. dmtec może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub szczegółowych warunków świadczenia konkretnych usług, m.in. w przypadku:
a. wydania orzeczeń lub zmiany przepisów prawa przez uprawnione organy państwowe skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie usług świadczonych przez dmtec
b. w celu ulepszenia funkcjonalności serwisu,
c. w celu podwyższenia bezpieczeństwa serwisu i usług Klientów,
d. w przypadku zmiany zasad świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
e. zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestrów/rejestratorów domen
f. formalno-organizacyjnych po stronie dmtec
g. w innych uzasadnionych przypadkach;
10.6. O zmianach w Regulaminie lub udostępnieniu nowej wersji Regulaminu dmtec powiadomi Klienta przesyłając na jego adres e-mail treść nowego regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzone zmiany. Zawiadomienie Klienta uznaje się za dokonane skutecznie po upływie 7 dni od powiadomienia.
10.7. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usług, dotychczasowy Klient ma prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.dmtec.eu. W przypadku Klientów będących Konsumentami przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu.
10.8. Odmowa zgody bądź sprzeciw na wprowadzone w regulaminie zmiany powinny być pod rygorem nieważności złożone w siedzibie dmtec w formie pisemnej lub faksem przed upływem terminu. Jeżeli Klient nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia.
10.9. Klienci, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu mogą korzystać z usług świadczonych na jego podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu na jaki umowa została zawarta lub do którego został opłacony abonament, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Klienta umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
10.10. W przypadku wniesienia sprzeciwu na wprowadzone do regulaminu zmiany przez Klientów będących Konsumentami, dmtec ma prawo:
a. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń
b. odrzucenia oferty i utrzymania usługi hostingu na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.
10.11. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronach stronie www.dmtec.eu i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich dmtec świadczy usługę.
10.12. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy pomiędzy Klientem, a dmtec, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Krakowie. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba dmtec.